กองคลัง มสด. จัดโครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเกียรติจาก นางเอื้อมนภา กูบกระบี่ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน นายจรินพงษ์ แดงจิ๋ว วิศวกรชำนาญพิเศษ บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งานอบรมครั้งนี้ จัดโดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 

กำหนดการ

โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้อง 301 อาคาร ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


*****************************

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน

โดย นางเอื้อมนภา  กูบกระบี่

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

 

บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โดย นายจรินพงษ์  แดงจิ๋ว

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

พร้อมตอบข้อซักถาม

เวลา 12.00  น. ปิดการอบรม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

***********************************

หมายเหตุ  เวลา 10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อบังคับ มสด. ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ มสด. ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบ มสด.ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ มสด. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ มสด. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือจัดงาน พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ มสด. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พ.ศ.๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑

 

   
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

เอกสารบรรยายอบรม

บรรยากาศการอบรม