กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้องกับกองคลัง (การเงิน)

พระราชบัญญัติ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัย)

​ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต