บุคลากรกองคลัง

ลำดับที่ ชื่อ- สกุลตำแหน่งปฏิบัติงานเบอร์ติดต่อ
1น.ส.กนกวรรณ คนซื่อผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกองคลัง02-244-5048
งานเลขานุการและธุรการ
2นางสุมาลี   อาชีวะเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)งานธุรการ02-244-5051
3น.ส.มนัสสิริ แดงโชติเจ้าหน้าที่ธุรการงานธุรการ02-244-5051
งานการเงินและบัญชี
4นางรวีวรรณ อภิรัตน์รองผู้อำนวยการกองคลังงานรับเงิน – จ่ายเงิน02-244-5053
5น.ส.ศิริขวัญ พรมน้อยเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี)งานเงินเดือนและค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย02-244-5050
6น.ส.ชุติมณฑ เกตุจิ๋วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานเงินเดือนและค่าจ้าง ข้าราชการและลูกจ้าง02-244-5050
7น.ส.จีรวรรณ จูทิมนักวิชาการการเงินและบัญชีงานการเงิน ระบบ GFMIS02-244-5050
8น.ส.สุชานัน ลัภสุวรรณเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) ชำนาญการงานประกันคุณภาพ งานลูกหนี้เงินยืม และงานบัญชี02-244-5054
9น.ส.อัญชลี เด่นดวงเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี)งานตรวจอนุมัติ 02-244-5055
10น.ส.บุญตา   ธารมัติเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี)งานตรวจอนุมัติ 02-244-5052
11น.ส.ราตรี จรดลเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี)งานตรวจอนุมัติ 02-244-5052
12นายสิทธิชัย ศรีธนางกูลเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี)งานงบเดือน02-244-5052
13น.ส.วันวิสา ยิ้มประเสริฐเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) ชำนาญการงานบัญชีด้านการปิดงบการเงิน02-244-5059
14นางณฐยา เกิดธีระพงษ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) ชำนาญการงานบัญชี ด้านรายจ่าย เงินรายได้มหาวิทยาลัย02-244-5059
15น.ส.วรรณนิภา เนินปัญญา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) งานบัญชี ด้านบัญชีฝากถอนคืน02-244-5059
16น.ส.เนตรชนก ติวสันต์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) งานบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป02-244-5059
17น.ส.นุชจรีย์ กล่ำเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) งานบัญชี ด้านรายรับ เงินรายได้มหาวิทยาลัย02-244-5059
18น.ส.ทิมาพร ภูนามมา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) งานจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย02-244-5058
19น.ส.เบญจมาศ อรชร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) งานจ่ายเงินเงินอุดหนุนทั่วไป02-244-5058
20น.ส.จิราภรณ์ สาคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) งานรับเงิน รายได้มหาวิทยาลัย02-244-5057
21นายจักรพันธ์ ปลิ้มภิรมย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) งานรับเงิน และงานพัฒนา Website02-244-5056
22นางชนัญชิดา สายทองเยิ้น เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) งานรับเงิน และงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา02-244-5056
23น.ส.สิริพร อ่วมจันทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) งานโครงการ รมป.02-244-5917
24น.ส.สรวงสุดา ชุมทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
25น.ส.สายชล ปาละมะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) ปฏิบัติงานสวนดุสิตโพล
งานพัสดุ
26น.ส.ปิยะดา   ปุรัษกาญจน์เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)/ หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานพัสดุ02-244-5111
27นายอุดมศักดิ์ สารกลิ่นเจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)งานจัดซื้อจัดจ้าง02-244-5113
28น.ส.อมรรัตน์ แก้วคงเจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)งานจัดซื้อจัดจ้าง02-244-5113
29นางสมาพร ศุภศิลป์เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)งานจัดซื้อจัดจ้าง02-244-5114
30น.ส.อรศรี ดิษฐ์สุทัศน์ชัยเจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)งานจัดซื้อจัดจ้าง02-244-5114
31นายไสว แก้วพวงเจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)งานระบบทะเบียนพัสดุ02-244-5112
32นายนราวุฒิ เกษศิริเจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)งานระบบทะเบียนพัสดุ02-244-5112
33น.ส.ภัสนันท์ ผังรักษ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)งานธุรการ และงานระบบทะเบียนพัสดุ02-244-5112