ประวัติกองคลัง

 ประวัติความเป็นมาของ กองคลัง

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   เดิมชื่อ “ โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินกิจการครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร มีความมุ่งหมายเพื่ออบรมการบ้านการเรือนสำหรับสตรีหลักสูตร 3 ปี ต่อมาใน พ.ศ. 2480 ได้ย้ายกิจการมาอยู่ที่วังจันทรเกษม (กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน)   และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนมาเป็น “โรงเรียนการเรือนวังจันทรเกษม”โดยสังกัดกองและกรมเดิม

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายจากวังจันทรเกษม มาตั้งอยู่ในบริเวณวังสุนันทา บนพื้นที่ประมาณ 37 ไร่   ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันนี้ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการเรือนพระนคร” และได้ย้ายสังกัดจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดกองฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา จนปี พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนครเป็นวิทยาลัยครู และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” และในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และวิทยาลัยครูสวนดุสิต เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต”

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ให้แก่สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ และสถาบันราชภัฏได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัย- ราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เวลา 09.39 น. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) และสถาบันราชภัฏ-สวนดุสิตเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

        ต่อมาในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 132 ตอนที่ 66 ก โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป )

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 21(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

        กองคลัง เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 และอาคาร 13 ชั้น 2 ซึ่งการดำเนินงานของกองคลัง จะสนับสนุนการสอนที่ให้บริการ ให้ข้อมูลคำปรึกษา อำนวยความสะดวก รวมทั้งจัดหาและพัฒนาทรัพยากร แก่หน่วยงานสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย     ภาระงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 3 งาน คือ งานเลขานุการและธุรการ งานการเงินและบัญชี และ งานพัสดุ การปฏิบัติงานจะอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และระเบียบสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน โดยการบริหารจัดการงานกองคลัง     มีการควบคุมกระบวนการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องพึงประสงค์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้