โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างการแบ่งงานและอัตรากำลังสายสนับสนุน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : มีบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) จำนวน 3 ราย ไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานอิสระ ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จำนวน 1 ราย 2. สวนดุสิตโพล จำนวน 1 ราย 3. ร้านกาแฟ Poll cafe จำนวน 1 ราย