ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตรกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พ.ศ. 2567

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคปกติ พ.ศ. 2566

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย พ.ศ. 2565

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2564

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ พ.ศ. 2564

ประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธุรกิจระหว่างประเทศ(ธุรกิจจีน-อาเซียน) พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธุรกิจระหว่างประเทศ(ธุรกิจจีน-อาเซียน)ต่างชาติ พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ สาขาธุรกิจการบิน และสาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2559

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2558 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2558 หลักสูตร 7 ภาคเรียน

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2557 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2557-2558 (ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2558 หลักสูตร 7 ภาคเรียน)

การใช้ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่นำใบแจ้งหนี้ ดส.100.1 ไปชำระเงินกับธนาคาร

เอกสารอนุมัติการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน

โดยกำหนดไม่ต้องประทับตราของสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร