Category Archives: กิจกรรม

โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จาก  คณะ สำนัก สถาบัน

อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ 6-9 มิถุนายน 2560

อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองคลัง ได้มีการจัดอบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างให้กับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ดำเนินการจัดอบรม บรรยากาศการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โปรแกรมบัญชีที่หน่วยงานเลือกใช้ ภาพกิจกรรม