กองคลัง มสด. จัดโครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเกียรติจาก นางเอื้อมนภา กูบกระบี่ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน นายจรินพงษ์ แดงจิ๋ว วิศวกรชำนาญพิเศษ บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งานอบรมครั้งนี้ จัดโดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563   กำหนดการ โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ***************************** เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน […]

admin_finance

27/11/2020

โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จาก  คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และหน่วยงานอิสระ ได้รับเกียรติจาก คุณสุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุกองการพัสดุภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง […]

admin_finance

05/04/2018

อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ 6-9 มิถุนายน 2560

อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองคลัง ได้มีการจัดอบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างให้กับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ดำเนินการจัดอบรม บรรยากาศการอบรม

admin_finance

07/06/2017

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โปรแกรมบัญชีที่หน่วยงานเลือกใช้ ภาพกิจกรรม

admin_finance

29/05/2017