กองคลัง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คุณกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาการแบ่งสายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ The Library Cafe ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต