กองคลัง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

คุณกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ The Library Cafe ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต