พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงฉบับที่-1 กฎกระทรวงฉบับที่-2 กฎกระทรวงฉบับที่-3 กฎกระทรวงฉบับที่-4 กฎกระทรวงฉบับที่-5 กฎกระทรวงฉบับที่-6 กฎกระทรวงฉบับที่-7 กฎกระทรวงฉบับที่-8 กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ 6-9 มิถุนายน 2560

อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองคลัง ได้มีการจัดอบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างให้กับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ดำเนินการจัดอบรม บรรยากาศการอบรม