โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

โดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จาก  คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และหน่วยงานอิสระ

ได้รับเกียรติจาก คุณสุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุกองการพัสดุภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กำหนดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

***********************************

เวลา 08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.10 น.          กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
                 โดย นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ
                 ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เวลา 09.10 – 09.20 น.          พิธีเปิด
                 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ
                 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เวลา 09.20 – 12.00 น.          บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
                 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                 โดย นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์
                นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

เวลา 12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.          บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
                 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ต่อ)
                 โดย นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์
                นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

เวลา 16.00 – 16.30 น.          ตอบข้อซักถาม

เวลา 16.30 น.                       พิธีปิด

***********************************

หมายเหตุ  เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

                 เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

                กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บรรยากาศการอบรม