กองคลัง ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการแบ่งสายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ตุลาคม 2565