โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จาก  คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และหน่วยงานอิสระ ได้รับเกียรติจาก คุณสุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุกองการพัสดุภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง […]

admin_finance

05/04/2018

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงฉบับที่-1 กฎกระทรวงฉบับที่-2 กฎกระทรวงฉบับที่-3 กฎกระทรวงฉบับที่-4 กฎกระทรวงฉบับที่-5 กฎกระทรวงฉบับที่-6 กฎกระทรวงฉบับที่-7 กฎกระทรวงฉบับที่-8 กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง

admin_finance

04/09/2017
1 2 3 7