อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2562

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2562 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ ประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม และผู้ประกอบการธุรกิจ

1 2