บุคลากรกองคลัง

รายนามบุคลากร กองคลัง

ลำดับที่ ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง/ลักษณะงานที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
1 น.ส.กนกวรรณ  คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง 02-244-5048
2 นางรวีวรรณ  อภิรัตน์ งานรับเงิน-จ่ายเงิน 02-244-5053
3 น.ส.ปิยะดา ปุรัษกาญจน์ หัวหน้างานพัสดุ 02-244-5111
4 น.ส.จีรวรรณ  จูทิม งานการเงิน (ระบบ GFMIS) 02-244-5050
5 น.ส.ชุติมณฑ  เกตุจิ๋ว งานเงินเดือนและค่าจ้าง (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) 02-244-5050
6 นางสุมาลี อาชีวะ งานเลขานุการและธุรการ (งานการเงินและบัญชี) 02-244-5051
7 น.ส.ศิริขวัญ  พรมน้อย งานเงินเดือนและค่าจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย) 02-244-5050
8 น.ส.สุชานัน  ลัภสุวรรณ งานประกันคุณภาพ,งานบัญชี,งานลูกหนี้เงินยืม 02-244-5054
9 น.ส.บุญตา  ธารมัติ งานตรวจอนุมัติ (เงินบำรุงการศึกษา) 02-244-5052
10 น.ส.อัญชลี  เด่นดวง งานตรวจอนุมัติ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 02-244-5055
11 น.ส.ราตรี  จรดล งานตรวจอนุมัติ (เงินฝากถอนคืน) 02-244-5052
12 น.ส.จิราภรณ์  สาคร งานรับเงิน (เงินรายได้อื่น) 02-244-5057
13 นางชนัญชิดา  สายทองเยิ้น งานรับเงิน (รับเงินจากนักศึกษา) 02-244-5056
14 นายจักรพันธ์  ปลื้มภิรมย์ งานรับเงิน (รับเงินจากนักศึกษา) 02-244-5056
15 น.ส.เบญจมาศ  อรชร งานจ่ายเงิน (จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน) 02-244-5058
16 น.ส.ทิมาพร  ภูนามมา งานจ่ายเงิน (จ่ายเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย) 02-244-5058
17 น.ส.วันวิสา  ยิ้มประเสริฐ งานบัญชีด้านปิดงบการเงิน 02-244-5059
18 น.ส.ณฐยา  ศัลย์วิวรรธน์ งานบัญชีด้านรายจ่าย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 02-244-5059
19 น.ส.นุชจรีย์  กล่ำเจริญ งานบัญชีด้านรายรับ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 02-244-5059
20 น.ส.เนตรชนก  ติวสันต์ งานบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน 02-244-5059
21 น.ส.วรรณนิภา  เนินปัญญา งานบัญชีฝากถอนคืน 02-244-5059
22 น.ส.วรรณวิลัย  รักวรนิต งานงบเดือนเงินงบประมาณ 02-244-5055
23 นายสิทธิชัย  ศรีธนางกูล งานงบเดือนเงินรายได้ 02-244-5052
24 นายอุดมศักดิ์  สารกลิ่น งานจัดซื้อจัดจ้าง 02-244-5113
25 นางสมาพร  ศุภศิลป์ งานจัดซื้อจัดจ้าง 02-244-5114
26 นายนราวุฒิ  เกษศิริ งานระบบทะเบียนพัสดุ 02-244-5112
27 นายไสว  แก้วพวง งานระบบทะเบียนพัสดุ 02-244-5112
28 น.ส.อมรรัตน์  แก้วคง งานจัดซื้อจัดจ้าง 02-244-5113
29 น.ส.ภัสนันท์  ผังรักษ์ งานเลขานุการและธุรการ (งานพัสดุ) 02-244-5110
30 น.ส.สิริพร  อ่วมจันทร์ ปฏิบัติงานโครงการ รมป. 02-244-5917
31 น.ส.สรวงสุดา  ชุมทอง ปฏิบัติงานโครงการ รมป. 02-244-5917
32 น.ส.สายชล  ปาละมะ ปฏิบัติงานโครงการ รมป. 02-244-5917
33 น.ส.มนัสสิริ  แดงโชติ งานเลขานุการและธุรการ (งานการเงินและบัญชี) 02-244-5050

aaa
aaaaaa