อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ 6-9 มิถุนายน 2560

อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองคลัง ได้มีการจัดอบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างให้กับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ดำเนินการจัดอบรม บรรยากาศการอบรม

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2557

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2557

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2560

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2560

กำหนดวันชำระเงินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดวันชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษารหัส 56 คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี).pdf กำหนดวันชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบเดิม).pdf