ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ 6-9 มิถุนายน 2560

อบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองคลัง ได้มีการจัดอบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างให้กับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ดำเนินการจัดอบรม บรรยากาศการอบรม

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2557

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2557

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2560

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2560