ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2564

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธุรกิจระหว่างประเทศ(ธุรกิจจีน-อาเซียน) พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธุรกิจระหว่างประเทศ(ธุรกิจจีน-อาเซียน)ต่างชาติ พ.ศ. 2563

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ สาขาธุรกิจการบิน และสาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2559

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2558 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2558 หลักสูตร 7 ภาคเรียน

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2557 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2557-2558 (ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2558 หลักสูตร 7 ภาคเรียน)

การใช้ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่นำใบแจ้งหนี้ ดส.100.1 ไปชำระเงินกับธนาคาร

เอกสารอนุมัติการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน

โดยกำหนดไม่ต้องประทับตราของสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร