ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2559

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2558 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2558 หลักสูตร 7 ภาคเรียน

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2557 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2557-2558 (ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2558 หลักสูตร 7 ภาคเรียน)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2555 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2555-2556

การใช้ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่นำใบแจ้งหนี้ ดส.100.1 ไปชำระเงินกับธนาคาร

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เกี่ยวกับตราประทับของสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร