การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยาย
โปรแกรมบัญชีที่หน่วยงานเลือกใช้

ภาพกิจกรรม