พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงฉบับที่-1 กฎกระทรวงฉบับที่-2 กฎกระทรวงฉบับที่-3 กฎกระทรวงฉบับที่-4 กฎกระทรวงฉบับที่-5 กฎกระทรวงฉบับที่-6 กฎกระทรวงฉบับที่-7 กฎกระทรวงฉบับที่-8 กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง

อัตราค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)

อัตราค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2562

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2562 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ ประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม และผู้ประกอบการธุรกิจ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561

โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน โครงการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จาก  คณะ สำนัก สถาบัน