พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงฉบับที่-1 กฎกระทรวงฉบับที่-2 กฎกระทรวงฉบับที่-3 กฎกระทรวงฉบับที่-4 กฎกระทรวงฉบับที่-5 กฎกระทรวงฉบับที่-6 กฎกระทรวงฉบับที่-7 กฎกระทรวงฉบับที่-8 กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง

มาตรการช่วยเหลือและดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในภาคการศึกษา 2/2563

กองคลัง มสด. จัดโครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเกียรติจาก นางเอื้อมนภา กูบกระบี่ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน นายจรินพงษ์ แดงจิ๋ว วิศวกรชำนาญพิเศษ บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งานอบรมครั้งนี้ จัดโดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563   กำหนดการ โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อัตราค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)

อัตราค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2562

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2562 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ ประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม และผู้ประกอบการธุรกิจ